Privacy statement

Dit is het privacy statement van het consortium NortH2. In dit consortium zitten:

 • Shell Nederland
 • Gasunie
 • Groningen Seaports
 • RWE
 • Equinor

Met dit privacy statement informeert NortH2 personen van wie zij gegevens verwerkt (betrokkene) over welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom, wat de bewaartermijnen zijn en welke rechten betrokkene heeft.

Welke informatie verzamelt NortH2 en waarom?

Er zijn verschillende rechtsgronden op basis waarvan NortH2 persoonsgegevens gebruikt:

 • NortH2 kan persoonsgegevens gebruiken voor gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld om antwoord te kunnen geven op vragen over NortH2, vacatures of samenwerkingen.
 • NortH2 kan persoonsgegevens nodig hebben om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

NortH2 hanteert hierbij altijd als uitgangspunt dat persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die tegenover u rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Verder verwerkt NortH2 persoonsgegevens alleen als hetzelfde doel niet op een andere wijze bereikt kan worden.

Bewaartermijn

NortH2 bewaart persoonsgegevens zolang NortH2 dat nodig acht, onder andere om een goede invulling te kunnen geven aan de relatie met u, om toepasselijke wetgeving na te kunnen leven (inclusief wetgeving met betrekking tot het bewaren van documenten) en anderszins om NortH2 in staat te stellen haar bedrijfsactiviteiten uit te voeren. U kunt met vragen over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens een e-mail sturen aan info@north2.eu.

Beveiliging

NortH2 gebruikt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie kunnen plaatsvinden. NortH2 bewaart de persoonsgegevens bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen.

Rechten van betrokkene

U heeft als betrokkene de volgende rechten:

 • Recht op informatie over de verwerkingen: wat gebeurt er met uw persoonsgegevens en waarom?
 • Recht op inzage: u heeft het recht NortH2 te verzoeken om te laten zien of NortH2 uw persoonsgegevens verwerkt, en zo ja, welke dan.
 • Recht op rectificatie: NortH2 moet zorgen dat de gebruikte persoonsgegevens accuraat zijn en blijven. U mag NortH2 verzoeken om gegevens te corrigeren of aan te vullen.
 • Recht op vergetelheid: u heeft het recht NortH2 te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Het is dan aan Gasunie om te bepalen of dat verzoek gerechtvaardigd is. Dit kan het geval zijn als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht NortH2 te verzoeken de verwerking te beperken, bijvoorbeeld als de gegevens onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht om met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. NortH2 staakt de verwerking tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Als u gebruik wenst te maken van (een van) deze rechten, kan dat door een e-mail te sturen aan info@north2.eu. NortH2 zal zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informatie verstrekken over de acties die NortH2 heeft genomen naar aanleiding van het verzoek. Deze termijn kan NortH2 met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken dat NortH2 krijgt. NortH2 zal u in dat geval informeren.

NortH2 probeert om met u samen te werken om een eerlijke oplossing te vinden als u een klacht heeft over of probleem heeft met het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat NortH2 niet heeft kunnen helpen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming

Als NortH2 uw persoonsgegevens gebruikt op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Cookies

NortH2 maakt op deze website gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig voor de goede werking van de website. Daarnaast wordt via de website een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. NortH2 gebruikt deze dienst om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Raadpleeg de Google Code-website voor meer informatie over de cookies die door Google Analytics zijn ingesteld. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en via de Help-functie van de browser.

Wijzigingen van het privacy statement

NortH2 kan dit privacy statement indien nodig aanpassen. Het is daarom aan te raden geregeld op de website van NortH2 te kijken voor de meest recente versie. Als NortH2 het privacy statement bijwerkt, zal NortH2 de datum achter ‘Laatst bijgewerkt’ onderaan het privacy statement aanpassen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in het privacy statement of in de manier waarop NortH2 persoonsgegevens gebruikt, stelt NortH2 u hiervan op de hoogte voordat deze van kracht worden.

Contact

Voor vragen over het gebruik van persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen aan info@north2.eu.

Laatst bijgewerkt: 23 februari 2021

Nederlands