HomeGroene waterstofketen

Groene waterstofketen

NortH2 wil een toekomstgerichte integrale waterstofketen van de grond krijgen. Van productie tot opslag en van transport tot het bedienen van industrieclusters en andere grootgebruikers van moleculen.

We gaan offshore op grote schaal wind oogsten om die volledig in te zetten voor de productie van groene waterstof. Zodat we bijtijds en grootschalig aan de slag kunnen met een stabiele groene waterstofketen.

Onmisbaar in een betrouwbaar energiesysteem

Maar, hoe belangrijk ook, waterstof is meer dan een toepassing als grondstof of brandstof voor bijvoorbeeld mobiliteit of industrie. Alom groeit de consensus dat waterstof een onmisbare rol speelt in het energiesysteem van de toekomst. Met waterstof kunnen we het totale energiesysteem betrouwbaar en flexibel houden.

In studies als Infrastructure Outlook 2050 (2019), IIRR 3050 (2020) en Phase II – Pathway to 2050 (2020) onderstrepen TenneT en Gasunie de noodzaak om gas- en elektriciteitsnetwerken geïntegreerd in balans te brengen. Het zogenoemde Power-to-Gas geldt hierbij als onmisbare pijler. In essentie is NortH2 de meest grootschalige ‘Green Power-to-Gas’ toepassing die Europa nodig heeft voor het realiseren van een duurzaam, betaalbaar en uitgebalanceerd energiesysteem.

Het energiesysteem van de toekomst

In de toekomst ziet dat energiesysteem er heel anders uit dan nu. Er komen meer duurzame energiebronnen bij zoals zon en wind en deze zullen in wisselende hoeveelheden beschikbaar zijn. Er zal zo een toenemende onbalans ontstaan tussen vraag en aanbod. Hierdoor neemt de behoefte aan flexibiliteit toe en wordt veel groter dan tot nu toe het geval is. Dat vraagt om een andere inrichting van nieuwe én bestaande energiesystemen.

Voor de leveringszekerheid is grootschalige seizoensopslag van energie belangrijk. Gasvormige energie leent zich daar veel beter voor dan elektriciteit. In een slim en flexibel energiesysteem moeten we daarom kunnen wisselen tussen verschillende energievormen en -systemen, zoals gas, warmte en elektriciteit. Maar we moeten energievormen ook in elkaar kunnen omzetten. Zoals het eerder genoemde power-to-gas, waarmee met (duurzame) stroom via elektrolyse waterstof beschikbaar komt.

Transport van gassen

Energie moet niet alleen in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn, het moet ook nog naar de eindgebruiker getransporteerd worden. Transport van gassen, zoals waterstof, heeft als voordeel dat het goedkoper is en grotere hoeveelheden energie aankan. Daarnaast is de gasinfrastructuur in Nederland al zo aangelegd dat het weinig tot geen knelpunten kent als vraag en aanbod van energie wisselen. Het is dus zowel robuust als flexibel.

Gasunie, TenneT en de regionale netbeheerders richten zich daarom op de vraag hoe we de verschillende infrastructuren slim kunnen laten samenwerken. Op weg naar een stabiel en flexibel energiesysteem, met een optimale balans tussen duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Dankzij deze samenwerking kunnen bestaande infrastructuren worden ingezet en worden onnodige investeringen vermeden.

Rollen voor waterstof

Kortom, groene waterstof vervult straks de volgende cruciale rollen:

  • Optimale benutting en balancering van wind- en zonne-energie.
  • Efficiënt transport binnen Nederland en Duitsland via bestaand aardgasnetwerk.
  • Efficiënte opslag in lege cavernes voor flexibel inspelen op variabele vraag en aanbod.
  • Decarbonisatie van proceswarmte en flexibele elektriciteitsproductie in de industrie.
  • Decarbonisatie van (zwaar) transport en mobiliteit.
6 juli 2021
De Nederlandse staatssecretaris van EZK heeft vorige week haar plannen voor een waterstofinfrastructuur bekendgemaakt. Gasunie zal de ontwikkeling van het transportnet voor waterstof op zich nemen. Uiteraard is dit ook
5 juli 2021
“Het moet er om gaan de CO₂ terug te dringen, niet om een bepaalde techniek te promoten!”
28 juni 2021
Naarmate windturbines verder op zee worden geplaatst, wordt waterstofproductie dicht bij de bron aantrekkelijker. Alle opgewekte energie moet immers ook naar land getransporteerd worden.
21 juni 2021
“We zouden geen knip voor de neus waard zijn als we met een project als NortH2 doorgaan, terwijl we weten dat er in de jaren 30 nog steeds geld bij
Nederlands