HomeOver NortH2Groene waterstof

Over groene waterstof

Waterstof is een molecuul dat is opgebouwd uit twee waterstofatomen (H2). In de natuur komt waterstof niet als losse stof voor. Het molecuul is altijd onderdeel van andere stoffen, zoals water (H2O).

Waterstof is op dit moment al een belangrijke grondstof voor de industrie, zoals voor kunstmest, maar wordt nu nog hoofdzakelijk gemaakt van aardgas. Hierbij komt CO2 vrij. Dit noemen we grijze waterstof. Vang je de vrijgekomen CO2 af, om het vervolgens ondergronds op te slaan, dan noemen we het blauwe waterstof. Voor de energietransitie zijn de ogen uiteindelijk gericht op zogenaamde groene waterstof. Gemaakt door energie uit bijvoorbeeld zon of wind met elektrolyse om te zetten in waterstof. Helemaal duurzaam dus. NortH2 zet volledig in op deze groene waterstof.

Cruciale rol in klimaatambities

Het staat vast dat waterstof een cruciale rol zal spelen in de Nederlandse, Duitse en Europese klimaatambities. Het is een onmisbaar element in een betaalbare, flexibele en duurzame energievoorziening. En daarmee een pijler onder een slim en geïntegreerd energiesysteem. Waterstof mag dan ook rekenen op steeds meer steun in brede lagen van de maatschappij, markt, wetenschap en politiek. Niet verwonderlijk dus dat deze energiedrager een centrale rol speelt in de ambities rond bijvoorbeeld het Klimaatverdrag van Parijs (2015), het Nederlandse Klimaatakkoord (2019), de Duitse Nationale Waterstofstrategie (2020) en de Europese Green Deal (2020).

Energie voor de industrie en mobiliteit

In de diverse nationale Klimaatplannen staan heel wat maatregelen om met groene waterstof de CO₂-reductiedoelstellingen voor 2030 dichterbij te brengen. In de gebouwde omgeving, maar bovenal in de industrie en in de (zware) mobiliteit. Menig staalfabriek, schip of raffinaderij kan niet zomaar overstappen van gasmoleculen naar stroom. Bij dergelijke grootverbruikers moeten we zo snel mogelijk van fossiele naar groene (waterstof)gasmoleculen. Voor diverse chemische processen is waterstof de meest geschikte grondstof als duurzaam alternatief voor aardgas. Het Klimaatakkoord (Nl) hanteert een ambitie van 500 MW elektrolyse in 2025, scherp oplopend naar maar liefst 3 tot 4 GW in 2030. Een ambitie die met NortH2 snel in zicht komt.

Voor een gebalanceerd energiesysteem

Naast de toepassingen in bijvoorbeeld vervoer en industrie, is ook de bredere rol van waterstof in ons toekomstig energiesysteem helder. Waterstof is hierin zelfs essentieel. Neem bijvoorbeeld waterstof als flexibel opslag- en transportmedium voor die momenten dat de zon niet schijnt of de wind niet waait. Of juist als we een overschot aan zonne- of windenergie hebben. Waterstof zal daarnaast een belangrijke rol spelen in het balanceren van het Nederlandse en Duitse energiesysteem, waardoor overbelasting of onnodig zware investeringen in het elektriciteitsnetwerk worden vermeden. Daarom publiceerde het Nederlandse ‘Topsector Energie’ begin 2020 een programmatische aanpak voor waterstof, gericht op versnelde opschaling van elektrolyse.

Betaalbaarheid

Alle internationale en klinkende visies op waterstof in energietransitie en energiesysteem ten spijt: duurzaamheid en betaalbaarheid zijn twee kanten van dezelfde munt. Daarom onderzoekt NortH2 met de experts van TNO, DNV-GL en de consortiumpartners in hoeverre groene waterstof commercieel interessant zal zijn, in vergelijking met andere energiedragers. Ook komen in de haalbaarheidsstudie vragen aan bod over energie-efficiëntie, kosten van windturbines op flinke afstand van de kust, locatie van de elektrolyser, concurrentiekracht van groene waterstof, etc. Complexe vraagstukken en rekensommen met veel variabelen. De eerste fase van de haalbaarheidsstudie maakt duidelijk dat grootschalige groene waterstof op termijn vanuit zowel klimaat, techniek als marktvraag haalbaar en noodzakelijk is.

NortH2 bouwt aan een stabiele waterstofketen

Waterstof bruist van de mogelijkheden! Maar snelle en grote stappen zijn noodzakelijk om gelijke pas te houden met de klimaatambities. Daarom wil NortH2 een toekomstgerichte integrale waterstofketen van de grond krijgen. Van productie tot opslag en van transport tot het bedienen van industrieclusters en andere grootgebruikers van moleculen. Hiertoe gaan wij offshore op grote schaal wind oogsten om die volledig aan te wenden voor de productie van groene waterstof. Zodat we bijtijds en grootschalig aan de slag kunnen met een stabiele groene waterstofketen.

14 oktober 2021
Na anderhalf jaar vooral digitaal vergaderen, ging het NortH2 Project Leadership Team eindelijk weer eens live op fieldtrip.
6 juli 2021
De Nederlandse staatssecretaris van EZK heeft vorige week haar plannen voor een waterstofinfrastructuur bekendgemaakt. Gasunie zal de ontwikkeling van het transportnet voor waterstof op zich nemen. Uiteraard is dit ook
5 juli 2021
“Het moet er om gaan de CO₂ terug te dringen, niet om een bepaalde techniek te promoten!”
28 juni 2021
Naarmate windturbines verder op zee worden geplaatst, wordt waterstofproductie dicht bij de bron aantrekkelijker. Alle opgewekte energie moet immers ook naar land getransporteerd worden.
Nederlands