HomeOver NortH2Partners

Partners

NortH2 is een consortium van Gasunie, Groningen Seaports, Shell Nederland, Equinor en RWE en wordt gesteund door de provincie Groningen. Samen zetten we in op grootschalige productie van groene waterstof met behulp van stroom op zee.

GASUNIE

Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden we de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werken we mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO₂. Wij zorgen ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken.

Han Fennema (CEO): “We weten dat waterstof een onmisbare rol gaat spelen in het realiseren van de nationale én Europese klimaatdoelen. Het gebruik van waterstof leidt tot een drastische verlaging van de CO2-uitstoot en dus tot een duurzamere leefomgeving. In de ontwikkeling van de waterstofketen gaan wij de groene waterstof transporteren naar alle belangrijke industriële regio’s in Nederland en ook over de grens. Daarnaast kunnen we waterstof opslaan in onze gasopslag in Zuidwending. Het op grote schaal verduurzamen van de energievoorziening past bij onze maatschappelijke taak. Daar ligt onze toekomst. Samen met onze partners zetten we hier onze schouders onder. Waterstof brengt nieuwe energie voor Nederland en Europa, met nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkgelegenheid.”

GRONINGEN SEAPORTS

Groningen Seaports is de beheerder, ontwikkelaar en exploitant van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. Een groot aantal van de tientallen waterstofprojecten die momenteel in Noordwest-Nederland in ontwikkeling zijn, staan in deze havens gepland. Denk aan het realiseren van waterstoffabrieken, het ontwikkelen van een kunststofleidingensysteem (‘backbone’) en de aanleg en onderhoud van windparken op zee. Hier in het Noorden komt alles bij elkaar op het gebied van waterstof. Voldoende ruimte op zee voor windturbines, het gasnetwerk van Gasunie waar waterstof door getransporteerd kan worden, ondergrondse opslagcapaciteit in zoutcavernes bij Zuidwending, locaties voor elektrolysers en er zijn afnemers van groene waterstof. Daarom is dit gebied zo uniek en geschikt voor deze ontwikkeling. NortH2 sluit bovendien naadloos aan bij de groene ambities die Groningen Seaports al jarenlang uitdraagt.

Cas König (CEO): “In Noord-Nederland bouwen we al actief aan de groene industrie van de toekomst. Zo gebruikt een belangrijk deel van de industrie in Delfzijl al waterstof en is de bouw van Europa’s grootste groene waterstoffabriek in onze havenstad dichtbij. De industrie kan hierdoor fors vergroenen en heeft de ruimte om door te groeien waardoor ook onze kennispositie verder verstevigd wordt. De groene industrie in het Noorden levert eveneens een concrete bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van Nederland voor 2030. We gaan voor de grootste groene waterstofketen van Europa met Noord-Nederland als centrum.”

SHELL NEDERLAND

Shell is een internationaal energiebedrijf dat bezig is om op economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoorde wijze de wereldwijd groeiende vraag naar meer en schonere energie-oplossingen te beantwoorden. Shell heeft de ambitie uitgesproken om in 2050, of eerder, een energiebedrijf te worden met een uitstoot van netto nul.

Marjan van Loon (president-directeur Shell Nederland): “Samen zetten we in op een ambitie die Nederland wereldwijd koploper maakt op het gebied van waterstof. Tegelijkertijd dragen we hiermee bij aan de realisatie van de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord en de Europese Green Deal en versnellen we de energietransitie. Dit project biedt kansen in de hele waterstofketen. Bovendien sluit het goed aan bij onze ambities voor nieuwe energie. We willen nieuwe manieren vinden om de uitstoot van CO2 te verminderen en meer, en schonere, energie te leveren, thuis, onderweg en op het werk. Om dit project te realiseren hebben we een aantal nieuwe partners nodig. We zullen samen moeten pionieren en innoveren om alle benodigde beschikbare kennis en expertise samen te brengen. De energietransitie vraagt om lef, doortastend optreden en actie.

EQUINOR

Equinor is een veelzijdig energiebedrijf met 21.000 medewerkers en werkt wereldwijd in meer dan 30 landen aan de ontwikkeling van energie uit olie, gas, wind en zon. Equinor bouwt windparken op zee in het Verenigd Koninkrijk, het noordoosten van de Verenigde Staten en in de Oostzee. Onze ervaring en onze positie als een van de grootste exploitanten ter wereld van offshore windparken sluiten goed aan op het NortH2-project. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Stavanger, Noorwegen.  

 Dit is een baanbrekend project en Equinor wil hier graag een bijdrage aan leveren. Dit project gaat een belangrijke rol spelen in onze transitie naar een veelzijdig energiebedrijf. Onze doelstelling is om in 2050 CO2-neutraal zijn. Waterstof gaat een cruciale rol spelen in de inspanningen van de energiemarkt om de uitstoot van CO2 te verminderen en energieneutraal te worden. Het neemt een belangrijke plaats in bij de energietransitie, vooral in sectoren waar het terugdringen van CO2 lastig is omdat ze niet met elektriciteit werken”, aldus Anders Opedal (CEO van Equinor) 

RWE

RWE voorziet mensen en bedrijven al meer dan 120 jaar van betrouwbare energie – dag en nacht. Voor veel mensen is elektriciteit vanzelfsprekend. Het is er altijd en je haalt het zo uit het stopcontact. En dat klopt ook, omdat energieproducenten zoals RWE daar voor zorgen – met schone, veilige en betaalbare elektriciteit.

Provincie Groningen

De provincie Groningen ziet een belangrijke rol weggelegd voor groene waterstof als brandstof en als grondstof voor de vergroening van de chemische industrie. Daarnaast is het een essentieel element in de energietransitie (opslag en transport van energie).

De provincie Groningen heeft alles wat nodig is voor een waterstofecosysteem:

  • Een strategische ligging aan zee voor de opwekking van duurzame energie (offshore wind) voor de productie van waterstof.
  • Het is het beginpunt van het Noordwest-Europese aardgasnetwerk (inclusief opslagmogelijkheden).
  • In de regio is veel kennis van energie aanwezig, zowel bij overheidsinstellingen (zoals de universiteit) als bij bedrijven.
  • Het industriecluster kent grote afnemers van energie en waterstof.
  • De overheid is bereidheid om economische kansen te benutten: Groningen wil na het aardgastijdperk een belangrijke speler blijven op het gebied van energie (ook met het oog op de werkgelegenheid).

Waar passend en mogelijk steunt de provincie Groningen projecten en initiatieven zoals NortH2 die de groene waterstofeconomie bevorderen. We doen dit onder meer met een heldere ambitie voor een groen waterstofecosysteem en door ons publiekelijk uit te spreken over onze inzet op dit terrein. De provincie ziet het als haar taak partijen met elkaar te verbinden. Daarbij kan het gaan om het bij elkaar brengen van verschillende initiatieven, maar ook van initiatieven en andere overheidsniveaus (rijksoverheid en Europa).

Nederlands